• CÔNG TY CP XNK SA GIANG
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thứ bảy, 07/03/2020 10:56

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo thường niên năm 2019

Thứ ba, 03/03/2020 10:57

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thứ ba, 03/03/2020 10:57

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị

Thứ hai, 02/03/2020 10:57

Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Quyết định thành lập Nhóm đầu tư

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Quyết định thành lập Nhóm đầu tư

Thứ hai, 02/03/2020 10:57

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019

Thứ hai, 13/01/2020 10:57

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2019

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2019

Thứ hai, 13/01/2020 10:58

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thứ tư, 04/12/2019 10:58

Lý do: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019
Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

Thứ năm, 28/11/2019 10:58

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị Quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Ban Điều hành và Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị Quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Ban Điều hành và Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

Thứ tư, 27/11/2019 10:59

Nghị Quyết HĐQT về việc bổ nhiệm TGĐ, Phó TGĐ, Kế Toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty kể từ ngày 27/11/2019
Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT _tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2019

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT _tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2019

Thứ tư, 27/11/2019 10:59

Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2019 với tỷ lệ 10%/1 cổ phiếu (một cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Bản cung cấp thông tin nhân sự mới thuộc HĐQT _ BKS nhiệm kỳ 2019-2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Bản cung cấp thông tin nhân sự mới thuộc HĐQT _ BKS nhiệm kỳ 2019-2023

Thứ bảy, 09/11/2019 10:59

Tải xuống