• CÔNG TY CP XNK SA GIANG
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi nhân sự

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi nhân sự

Thứ bảy, 20/02/2021 11:20

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2021/NQ-HĐQT về việc Bổ nhiệm Bà Lê Thị Diệu Thi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc (Phụ trách Chất lượng)

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2021/NQ-HĐQT về việc Bổ nhiệm Bà Lê Thị Diệu Thi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc (Phụ trách Chất lượng)

Thứ sáu, 19/02/2021 11:23

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới bổ nhiệm

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới bổ nhiệm

Thứ năm, 04/02/2021 16:53

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi nhân sự

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi nhân sự

Thứ năm, 04/02/2021 14:37

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2021/NQ-HĐQT v/v Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2021/NQ-HĐQT v/v Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

Thứ năm, 04/02/2021 14:37

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020

Thứ tư, 03/02/2021 16:35

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách Ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2023

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách Ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2023

Thứ hai, 01/02/2021 10:40

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường _ Sửa đổi, bổ sung

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường _ Sửa đổi, bổ sung

Thứ sáu, 29/01/2021 11:05

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2021/NQ-HĐQT

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2021/NQ-HĐQT

Thứ năm, 28/01/2021 09:18

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Thứ ba, 26/01/2021 10:59

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Thứ ba, 26/01/2021 10:59

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Thứ ba, 26/01/2021 11:01

Tải xuống