• CÔNG TY CP XNK SA GIANG
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Ban Kiểm soát đã họp và thống nhất bầu Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Ban Kiểm soát đã họp và thống nhất bầu Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát

Thứ bảy, 04/06/2022 09:29

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Thứ bảy, 04/06/2022 08:32

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 12 ngày 05/05/2022)

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 12 ngày 05/05/2022)

Thứ ba, 10/05/2022 17:10

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi nhân sự

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi nhân sự

Thứ bảy, 23/04/2022 11:38

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách Kinh doanh _ Ông Mai Hoàng Tâm

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách Kinh doanh _ Ông Mai Hoàng Tâm

Thứ bảy, 23/04/2022 11:37

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty _ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang _ 22-04-2022

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty _ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang _ 22-04-2022

Thứ bảy, 23/04/2022 11:36

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty _ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang _ 22-04-2022

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty _ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang _ 22-04-2022

Thứ bảy, 23/04/2022 11:35

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Điều lệ Công ty CP XNK Sa Giang _ 22_04_2022

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Điều lệ Công ty CP XNK Sa Giang _ 22_04_2022

Thứ bảy, 23/04/2022 11:31

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ Thường niên 2022

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ Thường niên 2022

Thứ bảy, 23/04/2022 10:41

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

Thứ tư, 20/04/2022 18:10

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

Thứ tư, 20/04/2022 18:09

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (bổ sung)

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (bổ sung)

Thứ ba, 19/04/2022 11:28

Tải xuống