• SA GIANG IMPORT-EXPORT JSC
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tuesday, 23/02/2021 17:05

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tuesday, 23/02/2021 17:04

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Bảng cung cấp thông tin của Người nội bộ Lê Thị Diệu Thi

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Bảng cung cấp thông tin của Người nội bộ Lê Thị Diệu Thi

Friday, 19/02/2021 11:21

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi nhân sự

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi nhân sự

Saturday, 20/02/2021 11:20

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2021/NQ-HĐQT về việc Bổ nhiệm Bà Lê Thị Diệu Thi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc (Phụ trách Chất lượng)

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2021/NQ-HĐQT về việc Bổ nhiệm Bà Lê Thị Diệu Thi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc (Phụ trách Chất lượng)

Friday, 19/02/2021 11:23

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới bổ nhiệm

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới bổ nhiệm

Thursday, 04/02/2021 16:53

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi nhân sự

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi nhân sự

Thursday, 04/02/2021 14:37

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2021/NQ-HĐQT v/v Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2021/NQ-HĐQT v/v Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

Thursday, 04/02/2021 14:37

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020

Wednesday, 03/02/2021 16:35

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách Ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2023

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách Ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2023

Monday, 01/02/2021 10:40

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường _ Sửa đổi, bổ sung

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường _ Sửa đổi, bổ sung

Friday, 29/01/2021 11:05

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2021/NQ-HĐQT

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2021/NQ-HĐQT

Thursday, 28/01/2021 09:18

Download