• SA GIANG IMPORT-EXPORT JSC
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo mời họp và CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo mời họp và CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tuesday, 11/05/2021 07:52

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Bà Trần Thị Thanh Thúy

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Bà Trần Thị Thanh Thúy

Friday, 23/04/2021 15:19

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Friday, 23/04/2021 14:13

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _  Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan của người nội bộ _ Ông Lê Văn Phúc

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan của người nội bộ _ Ông Lê Văn Phúc

Monday, 19/04/2021 18:05

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

Tuesday, 20/04/2021 18:01

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1 năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1 năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

Tuesday, 20/04/2021 18:01

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ _ Bà Trần Thị Thanh Thúy

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ _ Bà Trần Thị Thanh Thúy

Saturday, 17/04/2021 11:40

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo ngày không còn là cổ đông lớn năm giữ trên 5% cổ phần _ Bà Trần Thị Thanh Thúy

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo ngày không còn là cổ đông lớn năm giữ trên 5% cổ phần _ Bà Trần Thị Thanh Thúy

Saturday, 17/04/2021 11:41

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về việc nhận được đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về việc nhận được đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT

Friday, 16/04/2021 15:26

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phần trờ lên _ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phần trờ lên _ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

Friday, 16/04/2021 15:04

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan người nội bộ _ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan người nội bộ _ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

Friday, 16/04/2021 11:42

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thursday, 15/04/2021 14:56

Download