• SA GIANG IMPORT-EXPORT JSC
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (phụ trách sản xuất) _ Ông Nguyễn Minh Nhựt

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (phụ trách sản xuất) _ Ông Nguyễn Minh Nhựt

Monday, 21/06/2021 16:17

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021

Monday, 14/06/2021 17:28

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị _ Thông qua ngày 02-06-2021

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị _ Thông qua ngày 02-06-2021

Thursday, 03/06/2021 09:19

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Quy chế nội bộ về quản trị công ty _ Thông qua ngày 02-06-2021

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Quy chế nội bộ về quản trị công ty _ Thông qua ngày 02-06-2021

Thursday, 03/06/2021 09:19

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Quy chế hoạt đông của Ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Quy chế hoạt đông của Ban Kiểm soát

Thursday, 03/06/2021 15:29

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung ngày 02-06-2021

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung ngày 02-06-2021

Thursday, 03/06/2021 09:19

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi nhân sự

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi nhân sự

Thursday, 03/06/2021 13:44

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết và Biên bản cuoojc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết và Biên bản cuoojc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thursday, 03/06/2021 11:56

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Wednesday, 02/06/2021 08:09

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan người nội bộ Ông Phạm Thanh Hùng - TV HĐQT

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan người nội bộ Ông Phạm Thanh Hùng - TV HĐQT

Saturday, 29/05/2021 08:08

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo kết quả giao dịch của người nội bộ _ Bà Trần Thị Thanh Thúy _ Thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo kết quả giao dịch của người nội bộ _ Bà Trần Thị Thanh Thúy _ Thành viên HĐQT

Thursday, 27/05/2021 16:55

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 _ Bổ sung

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 _ Bổ sung

Tuesday, 25/05/2021 15:37

Download