• SA GIANG IMPORT-EXPORT JSC
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Tuesday, 26/01/2021 10:59

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Tuesday, 26/01/2021 10:59

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Tuesday, 26/01/2021 11:01

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2021/NQ-HĐQT

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2021/NQ-HĐQT

Monday, 25/01/2021 11:02

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 _ Sửa đổi, bổ sung

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 _ Sửa đổi, bổ sung

Monday, 25/01/2021 11:02

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo quản trị Công ty năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo quản trị Công ty năm 2020

Monday, 25/01/2021 11:02

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn năm 2020

Monday, 25/01/2021 11:03

Ngày chốt danh sách sở hữu gần nhất: 31/12/2020
Download
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 4-2020 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 4-2020 so với cùng kỳ năm trước

Wednesday, 20/01/2021 10:42

Download
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020

Wednesday, 20/01/2021 09:56

Download
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về việc hoãn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về việc hoãn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Tuesday, 19/01/2021 10:51

Download
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc hoãn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc hoãn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Tuesday, 19/01/2021 10:49

Download
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Friday, 08/01/2021 11:29

Download