• SA GIANG IMPORT-EXPORT JSC

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 22000:2018

  • Monday, Day 14/12/2020
  • Hệ thống này cung cấp cho doanh nghiệp bộ nguyên tắc để quản lý chất lượng, đảm bảo các phương pháp chung cho việc quản lý các hoạt động của doanh nghiệp nhằm đạt được thỏa mãn khách hành một cách nhất quán.  

      Related article