• CÔNG TY CP XNK SA GIANG

Ban Lãnh Đạo Công Ty

 

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Bà: Trương Thị Lệ Khanh
Tổng Giám Đốc
Ông: Nguyễn Văn Kiệm
Phó Tổng Giám Đốc K.Doanh
Ông: Mai Hoàng Tâm
Phó Tổng Giám Đốc S.X
Ông: Nguyễn Minh Nhựt
 Phó Tổng Giám Đốc QLCL
Bà: Lê Thị Diệu Thi