Thông Tin Tài Chính

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Thứ Hai, 24/02/2020 11:17

 

Download
Lợi nhuận năm 2019 của Công Ty CP XNK Sa Giang cao hơn năm 2018 khoảng 42,07 %

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình Chênh lệch Lợi nhuận năm 2019 so với năm trước

Thứ Hai, 24/02/2020 10:53

 

Download

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình Thay đổi số liệu sau kiểm toán năm 2019

Thứ Hai, 24/02/2020 10:52

 

Download

Thông Tin Cổ Phiếu

BÁO CÁOTÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Thứ Tư, 22/07/2015 04:11

 

Download

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thứ Tư, 22/04/2015 08:13

 

Download

TÀI LIỆU v/v TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thứ Hai, 06/04/2015 08:32

 

Download
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức đợt 2 năm 2014

Thứ Ba, 17/03/2015 10:46

 

Download