Thông Tin Tài Chính

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

Thứ Hai, 20/01/2020 08:02

 

Download

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019

Thứ Hai, 20/01/2020 07:59

 

Download

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

, 20/10/2019 11:42

 

Download

Thông Tin Cổ Phiếu

Nghị quyết HDDQT _ Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị

Thứ Bảy, 09/11/2019 09:18

 

Download

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ CBTT Nghị Quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Thứ Sáu, 08/11/2019 03:13

 

Download

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 _ Danh sách, SYLL ứng viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ IV (2019-2023)

Thứ Hai, 04/11/2019 02:06

 

Download
Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2019: Báo cáo của HĐQT - BKS, các tài liệu khác

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 _ bổ sung

Thứ Sáu, 25/10/2019 10:37

 

Download