Thông Tin Tài Chính

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

, 20/10/2019 11:42

 

Download

Công ty Cổ phẩn Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế bán niên 2019 so với cùng kỳ năm trước

Thứ Hai, 12/08/2019 02:00

 

Download

Công ty Cổ phẩn Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán BCTC bán niên 2019

Thứ Hai, 12/08/2019 01:59

 

Download

Thông Tin Cổ Phiếu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ I NĂM 2016

Thứ Tư, 20/04/2016 10:10

 

Download

BỔ SUNG TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thứ Sáu, 15/04/2016 10:04

 

Download

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thứ Tư, 13/04/2016 10:00

 

Download

Thư mời họp và Chương Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016

Thứ Hai, 11/04/2016 02:37

 

Download