Thông Tin Tài Chính

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

Thứ Bảy, 19/01/2019 03:59

 

Download

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018

Thứ Bảy, 19/01/2019 03:15

 

Download

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quí 3 -2018

Thứ Bảy, 20/10/2018 06:30

 

Download

Thông Tin Cổ Phiếu

TÀI LIỆU v/v TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thứ Hai, 06/04/2015 08:32

 

Download
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức đợt 2 năm 2014

Thứ Ba, 17/03/2015 10:46

 

Download

CÔNG TY CP XNK SA GIANG THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TỔ CHỨC ĐHĐCĐ NHIỆM KỲ 2014-2018 VÀ TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2013 BẰNG TIỀN

Thứ Sáu, 13/02/2015 10:39

 

Download

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHÓAN

Thứ Năm, 12/02/2015 10:50

 

Download