Thông Tin Tài Chính

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận _ Quý 1/2019 so với Quý 1/2018

Thứ Hai, 22/04/2019 11:22

 

Download

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính _ Quý 1 năm 2019

Thứ Hai, 22/04/2019 11:21

 

Download

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công bố thông tin _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2018 so với năm 2017

Thứ Sáu, 22/02/2019 04:08

 

Download

Thông Tin Cổ Phiếu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ I NĂM 2016

Thứ Tư, 20/04/2016 10:10

 

Download

BỔ SUNG TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thứ Sáu, 15/04/2016 10:04

 

Download

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thứ Tư, 13/04/2016 10:00

 

Download

Thư mời họp và Chương Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016

Thứ Hai, 11/04/2016 02:37

 

Download