Thông Tin Tài Chính

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Thứ Hai, 24/02/2020 11:17

 

Download
Lợi nhuận năm 2019 của Công Ty CP XNK Sa Giang cao hơn năm 2018 khoảng 42,07 %

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình Chênh lệch Lợi nhuận năm 2019 so với năm trước

Thứ Hai, 24/02/2020 10:53

 

Download

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình Thay đổi số liệu sau kiểm toán năm 2019

Thứ Hai, 24/02/2020 10:52

 

Download

Thông Tin Cổ Phiếu

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Quyết định thành lập Nhóm đầu tư

Thứ Hai, 02/03/2020 02:35

 

Download

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019

Thứ Hai, 13/01/2020 04:06

 

Download

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2019

Thứ Hai, 13/01/2020 04:05

 

Download
Lý do: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thứ Tư, 04/12/2019 09:30

 

Download