Thông Tin Tài Chính

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH SỐ LIỆU SAU KIỂM TOÁN

Thứ Hai, 14/08/2017 06:46

 

Download

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2017

Thứ Hai, 14/08/2017 06:45

 

Download

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang

Thứ Sáu, 21/07/2017 10:26

 

Download

Thông Tin Cổ Phiếu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUI 3 NĂM 2017 – CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG

Thứ Sáu, 20/10/2017 04:28

 

Download

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty CP XNK Sa Giang

Thứ Ba, 18/07/2017 07:54

 

Download

THÔNG BÁO V/V ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2017

Thứ Ba, 11/07/2017 10:03

 

Download

Thông Báo Của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán _ Công ty CP XNK Sa Giang

Thứ Sáu, 28/04/2017 10:18

 

Download