Thông Tin Tài Chính

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang – Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán bán niên năm 2018

Thứ Ba, 14/08/2018 01:53

 

Download

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang – Giải trình chênh lệch lợi nhuận bán niên 2018 so với cùng kỳ năm 2017

Thứ Ba, 14/08/2018 01:52

 

Download

Công ty Cổ phần XNK Sa Giang _ Báo cáo tài chính Bán niên đã soát xét năm 2018

Thứ Ba, 14/08/2018 10:57

 

Download

Thông Tin Cổ Phiếu

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị

Thứ Hai, 30/07/2018 10:59

 

Download

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT (theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Thứ Sáu, 27/07/2018 03:53

 

Download

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Thành Viên HĐQT Phạm Thanh Hùng

Thứ Bảy, 14/07/2018 10:46

 

Download

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

Thứ Sáu, 06/07/2018 02:11

 

Download