Thông Tin Tài Chính

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SO VỚI CÙNG KỲ _ CÔNG TY CP XNK SA GIANG (SGC)

Thứ Bảy, 20/01/2018 12:18

 

Download

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 – 2017 _ CÔNG TY CP XNK SA GIANG (SGC)

Thứ Bảy, 20/01/2018 12:16

 

Download

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH SỐ LIỆU SAU KIỂM TOÁN

Thứ Hai, 14/08/2017 06:46

 

Download

Thông Tin Cổ Phiếu

Báo Cáo Danh Sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông Lớn (Ngày chốt danh sách sở hữu: 29/12/2017) _ CTY CP XNK SA GIANG (MCK: SGC)

Thứ Hai, 22/01/2018 03:58

 

Download

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2017 _ CTY CP XNK SA GIANG (MCK: SGC)

Thứ Hai, 22/01/2018 03:56

 

Download

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SO VỚI CÙNG KỲ _ CÔNG TY CP XNK SA GIANG (SGC)

Thứ Bảy, 20/01/2018 12:18

 

Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (điều chỉnh) _Trả cổ tức đợt 1 năm 2017_ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang

Thứ Năm, 21/12/2017 10:07

 

Download