Thông Tin Tài Chính

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Thứ Hai, 24/02/2020 11:17

 

Download
Lợi nhuận năm 2019 của Công Ty CP XNK Sa Giang cao hơn năm 2018 khoảng 42,07 %

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình Chênh lệch Lợi nhuận năm 2019 so với năm trước

Thứ Hai, 24/02/2020 10:53

 

Download

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình Thay đổi số liệu sau kiểm toán năm 2019

Thứ Hai, 24/02/2020 10:52

 

Download

Thông Tin Cổ Phiếu

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thứ Bảy, 07/03/2020 08:11

 

Download

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo thường niên năm 2019

Thứ Ba, 03/03/2020 02:03

 

Download

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thứ Ba, 03/03/2020 08:12

 

Download
Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị

Thứ Hai, 02/03/2020 02:37

 

Download