Thông Tin Cổ Phiếu

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thứ Sáu, 16/12/2016 11:24
  • Trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền: 20%/CP ngày thanh toán 24/01/2017
  • Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông