General News

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính _ Quý 3 năm 2020

Tuesday, 20/10/2020 07:25

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2020

Tuesday, 20/10/2020 07:24

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thành lập cửa hàng kinh doanh trực thuộc Công ty

Saturday, 29/08/2020 09:14

(Tiếng Việt) Địa chỉ: 88/6 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

 

Read More  

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tuesday, 25/08/2020 10:51

(Tiếng Việt) Thay thế Quyết định số 04/2020/QĐ-HĐQT ngày 24/07/2020 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thay thế Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐQT ngày 13/08/2020 về việc điều chỉnh tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019. (Lý do thay thế: Đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua)

 

Read More  

Specialized News

(Tiếng Việt) HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ: BÁNH PHỒNG TÔM 5%

Tuesday, 06/10/2020 09:42

(Tiếng Việt) HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ: BÁNH PHỒNG CHAY KHOAI TÂY

Tuesday, 06/10/2020 09:39

(Tiếng Việt) HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ: BÁNH PHỒNG CHAY KHOAI LANG

Tuesday, 06/10/2020 09:38

(Tiếng Việt) HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ: BÁNH PHỒNG TÔM CAO CẤP (DẠNG TRÒN)

Wednesday, 26/08/2020 11:14