Financial Information

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

, 20/10/2019 11:42

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phẩn Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế bán niên 2019 so với cùng kỳ năm trước

Monday, 12/08/2019 02:00

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phẩn Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán BCTC bán niên 2019

Monday, 12/08/2019 01:59

 

Download

Stock Information

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019

Monday, 13/01/2020 04:06

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2019

Monday, 13/01/2020 04:05

 

Download
(Tiếng Việt) Lý do: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Wednesday, 04/12/2019 09:30

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

Thursday, 28/11/2019 08:27

 

Download