Financial Information

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

, 20/10/2019 11:42

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phẩn Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế bán niên 2019 so với cùng kỳ năm trước

Monday, 12/08/2019 02:00

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phẩn Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán BCTC bán niên 2019

Monday, 12/08/2019 01:59

 

Download

Stock Information

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Bản cung cấp thông tin nhân sự mới thuộc HĐQT _ BKS nhiệm kỳ 2019-2023

Saturday, 09/11/2019 09:22

 

Download
(Tiếng Việt) Thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị _ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 và Danh sách người nội bộ, người có liên quan

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi nhân sự

Saturday, 09/11/2019 09:20

 

Download
(Tiếng Việt) Nghị quyết HDDQT _ Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị

Saturday, 09/11/2019 09:18

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ CBTT Nghị Quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Friday, 08/11/2019 03:13

 

Download