Financial Information

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 2 năm 2019

Monday, 22/07/2019 02:07

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo v/v ký hợp đồng kiểm toán năm 2019

Tuesday, 04/06/2019 10:05

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập Khẩu Sa Giang _ Thông báo kết quả lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

Friday, 17/05/2019 11:13

 

Download

Stock Information

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Tuesday, 23/07/2019 03:38

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

Monday, 22/07/2019 02:02

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn

Saturday, 20/07/2019 10:11

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019

Friday, 19/07/2019 04:17

 

Download