Financial Information

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

Saturday, 19/01/2019 03:59

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018

Saturday, 19/01/2019 03:15

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quí 3 -2018

Saturday, 20/10/2018 06:30

 

Download

Stock Information

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Wednesday, 13/02/2019 10:49

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách Cổ đông Nhà nước và Cổ đông lớn

Thursday, 17/01/2019 08:03

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty Năm 2018

Thursday, 17/01/2019 08:03

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi nội dung đăng ký)

Wednesday, 05/12/2018 03:53

 

Download