Financial Information

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính _ Quý 3 năm 2020

Tuesday, 20/10/2020 07:25

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2020

Tuesday, 20/10/2020 07:24

 

Download
(Tiếng Việt) Địa chỉ: 88/6 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thành lập cửa hàng kinh doanh trực thuộc Công ty

Saturday, 29/08/2020 09:14

 

Download

Stock Information

(Tiếng Việt) Gia hạn thời gian Công bố thông tin và chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2019, tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Nghị Quyết Hội đồng Quản trị

Tuesday, 20/10/2020 02:22

 

Download
(Tiếng Việt) Địa chỉ: 88/6 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thành lập cửa hàng kinh doanh trực thuộc Công ty

Saturday, 29/08/2020 09:14

 

Download
(Tiếng Việt) Thay thế Quyết định số 04/2020/QĐ-HĐQT ngày 24/07/2020 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thay thế Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐQT ngày 13/08/2020 về việc điều chỉnh tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019. (Lý do thay thế: Đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua)

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tuesday, 25/08/2020 10:51

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán bán niên 2020

Friday, 14/08/2020 11:17

 

Download