Financial Information

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Quyết định HĐQT v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Friday, 24/07/2020 11:25

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Wednesday, 22/07/2020 11:23

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020

Monday, 20/07/2020 08:12

 

Download

Stock Information

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020

Monday, 20/07/2020 08:12

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020

Friday, 17/07/2020 04:30

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020

Friday, 17/07/2020 04:27

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thursday, 25/06/2020 02:16

 

Download