Financial Information

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phẩn Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế bán niên 2019 so với cùng kỳ năm trước

Monday, 12/08/2019 02:00

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phẩn Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán BCTC bán niên 2019

Monday, 12/08/2019 01:59

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2019

Monday, 12/08/2019 09:22

 

Download

Stock Information

(Tiếng Việt) Công ty CP XNK Sa Giang _ Báo cáo Kết quả Giao dịch Cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ

Wednesday, 31/07/2019 08:41

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty CP XNK Sa Giang _ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Friday, 26/07/2019 09:40

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Tuesday, 23/07/2019 03:38

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

Monday, 22/07/2019 02:02

 

Download