Financial Information

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Monday, 24/02/2020 11:17

 

Download
(Tiếng Việt) Lợi nhuận năm 2019 của Công Ty CP XNK Sa Giang cao hơn năm 2018 khoảng 42,07 %

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình Chênh lệch Lợi nhuận năm 2019 so với năm trước

Monday, 24/02/2020 10:53

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình Thay đổi số liệu sau kiểm toán năm 2019

Monday, 24/02/2020 10:52

 

Download

Stock Information

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Saturday, 07/03/2020 08:11

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo thường niên năm 2019

Tuesday, 03/03/2020 02:03

 

Download

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tuesday, 03/03/2020 08:12

 

Download
(Tiếng Việt) Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị

Monday, 02/03/2020 02:37

 

Download