Tin tức chung

CÔNG TY CP XNK SA GIANG: THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 02.09.2017

Thứ Ba, 22/08/2017 09:46
CÔNG TY  CP XNK                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      SA GIANG                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Về việc nghỉ Lễ 02/09/2017                            TP.Sa Đéc, ngày  21  tháng  08  năm 2017

   

THÔNG BÁO

  Kính gửi:  – Các Phòng, Ban, Xí nghiệp, Chi nhánh TP HCM

  Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ 02/09/2017;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Ban Tổng Giám Đốc thông báo đến toàn thể nhân viên Công ty về lịch nghỉ Lễ 02/09/2017 như sau:

Cán bộ công nhân viên khối Văn Phòng được nghỉ 03 ngày kể từ ngày 02/09/2017 đến hết ngày 04/09/2017.

Bộ phận sản xuất nghỉ 02 ngày kể từ ngày 02/09/2017 đến hết ngày 03/09/2017.

Trưởng các Phòng, Ban, Xí nghiệp, Chi nhánh TP HCM và toàn thể nhân viên Công ty thực hiện đúng nội dung thông báo này.

                                                                                                                             TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:

– Như trên,

– Lưu.