Thông Tin Tài Chính

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công bố thông tin _ Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020

Thứ Hai, 20/04/2020 08:13

 

Download
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 15/04/2020 đến 16h ngày 04/05/2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Thứ Tư, 15/04/2020 09:52

 

Download

Thông Tin Cổ Phiếu

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công văn Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận cho Công ty CP XNK Sa Giang gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thứ Năm, 16/04/2020 10:28

 

Download
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 15/04/2020 đến 16h ngày 04/05/2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Thứ Tư, 15/04/2020 09:52

 

Download
Nội dung thay đổi: Thay đổi mục đích sử dụng danh sách người sở hữu chứng khoán số 404/2020-SGC/VSD-ĐK được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh lập ngày 31/03/2020 1. Thông tin trước thay đổi: Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 2. Thông tin sau thay đổi: Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội cổ đông (theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về việc thay đổi mục đích sử dụng danh sách người sở hữu chứng khoán

Thứ Năm, 09/04/2020 10:42

 

Download

Tài Liệu

   Phim tư liệu

Sắp xếp theo thời gian