Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sa Giang

Bánh Phồng Tôm Sa Giang

Hương vị đặc trưng của Việt Nam

Xem Thêm Sản Phẩm

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sa Giang

Sản phẩm từ gạo

Hương vị đặc trưng của Việt Nam

Xem Thêm Sản Phẩm

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sa Giang

Sản phẩm từ thịt &
Nước uống đóng chai

Hương vị đặc trưng của Việt Nam

Xem Thêm Sản Phẩm

SA GIANG IMPORT EXPORT CORPORATION

Bánh Phồng Tôm Sa Giang

Hương vị đặc trưng của Việt Nam

Xem Thêm Sản Phẩm
Thöôûng thöùc höông vò töø thieân nhieân

Luoân luoân quan taâm xaây döïng ñeå khaúng ñònh uy tín thöông hieäu, chaát löôïng saûn phaåm
An toaøn veä sinh thöïc phaåm ñeå ñaûm baûo söùc khoûe ngöôøi tieâu duøng

Các Loại Sản Phẩm

Sản phẩm bánh phồng tôm Sa Giang đã nổi tiếng tại Việt Nam từ những năm 1960. Từ các loại tôm nước ngọt, nước mặn như tôm tích, tôm sắt, tôm bạc, tôm nghệ, tôm sú… qua bàn tay chế biến khéo léo của con người đã mang lại hương vị đặc trưng của bánh phồng tôm Sa Giang.
Các sản phẩm từ gạo thích hợp dùng trong các bữa ăn hàng ngày, dễ chế biến với nhiều cách khác nhau như nấu súp thịt gà, bò hoặc xào với thịt, tôm, trứng, rau... Với thành phần chủ yếu từ bột gạo, bột khoai mì và các gia vị vừa ăn mang hương vị đặc trưng hơn so với các sản phẩm cùng loại...
Được sản xuất từ nguồn nước thủy cục, sản xuất theo công nghệ hiện đại của Mỹ. Đảm bảo độ tinh khiết nhờ xử lý qua hệ thống lọc thẩm thấu ngược RO, tiệt trùng bằng Ozon và tia cực tím